آخرین مقالاتکادو پیچی با مفتول


تاریخ انتشار : 12/27/2021 4:18:26 PM - تعداد مطالعه : 102 

این روزها خیلی جشن و مهمانی هست و عروسی و تولدها هم که همیشه به جای همیشگی خود هستند. هر قدر آموزش کادو پیچیدن را بدهیم باز هم کم گفته ایم. این آموزش هم در نوع خود تک است و کمتر جائی دیده اید